Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป (12)

ข้อมูลทั่วไป

วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2559 16:10

เครื่องแบบนักเรียน

Written by

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

1

เครื่องแบบพละ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

2

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

3

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

4

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

5

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

6

เครื่องแบบพละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

7

เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

8

เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

9

เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

10

วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 09:34

สารสัมพันธ์มาลา

Written by

1 1

2 2

3 3

444

วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2559 13:49

ประวัติของโรงเรียน

Written by

ประวัติโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

          โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาเป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 โดยบาทหลวงแปร์แรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกหลานคาทอลิกวัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านนา ได้มีการเรียนคำสอนและเรียนวิชาสามัญควบคู่กันไป ตลอดจนเพื่อจะได้มีการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในวัด มีซิสเตอร์เป้า น้ำทรัพย์ ซึ่งเป็นภคินีของคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ดำรงตำแหน่งเจ้าของและผู้จัดการ นายบา ทรงสัตย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนไปกลับและสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 75 คน

ปีการศึกษา 2500 บาทหลวงบัณฑิต ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการนายบา ทรงสัตย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2501 บาทหลวงบัณฑิต ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการนายบา ทรงสัตย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2502 บาทหลวงบัณฑิต ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์ประคอง สิทธิประเสริฐ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2503 บาทหลวงบัณฑิต ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์ประคอง สิทธิประเสริฐ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2504 ซิสเตอร์สดับ พงศ์ศิริพัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6 โดยรับรองให้เทียบเท่าชั้นของโรงเรียนรัฐบาล มีจำนวนนักเรียน 120 คน

ปีการศึกษา 2505 ซิสเตอร์สดับ พงศ์ศิริพัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์ทองหล่อ ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2506 ซิสเตอร์สดับ พงศ์ศิริพัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์ทองหล่อ ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2507 ซิสเตอร์สดับ พงศ์ศิริพัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์ทองหล่อ ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2508 บาทหลวงมาร์แชล โกเชต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์ทองหล่อ ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2509 บาทหลวงมาร์แชล โกเชต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์ทองหล่อ ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2510 ซิสเตอร์สาลี่ ดำริห์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา 2511 บาทหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์สาลี่ ดำริห์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2512 บาทหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์สาลี่ ดำริห์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ บาทหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ ได้พัฒนาโรงเรียนโดยสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นตึก 2 ชั้น เป็นตึก 2 ชั้น มีจำนวน 20 ห้องเรียน โดยตั้งชื่ออาคารว่า “เซนต์ปอล” ส่วนโรงเรียนหลังเก่าคุณพ่อได้รื้อทิ้งและได้ใช้ไม้มาสร้างบ้านพักพระสงฆ์ชั่วคราว นอกจากนี้แล้วคุณพ่อยังได้ทำการขุดบ่อบาดาล เพื่อให้โรงเรียนและหอพักมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ หลังจากนั้นแล้วคุณพ่อยังได้ทำการสร้างรั้วด้านริมถนนสุวรรณศร และปรับปรุงสนามให้เป็นสนามฟุตบอลสำหรับนักเรียนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 625 คน

ปีการศึกษา 2513 บาทหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์สาลี่ ดำริห์   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2514 บาทหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์สาลี่ ดำริห์   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2515 บาทหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์สาลี่ ดำริห์   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2516 ซิสเตอร์สุภาภรณ์ แตงอ่อน ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ ต่อมาบาทหลวงอดุลย์ คูรัตน์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ แทนซิสเตอร์สุภาภรณ์ แตงอ่อน

ปีการศึกษา 2517 ซิสเตอร์อุทัยวรรณ คุโรวาท ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา 2518 ซิสเตอร์รุณณี วันมีเงิน ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา 2519 บาทหลวงลาร์เก ฮิปโปลิตต์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ   นายประดิษฐ์ อนันตชาติ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมานายสุพร วิชชุกร ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการแทนบาทหลวงลาร์เก ฮิปโปลิตต์

ปีการศึกษา 2520 นายสุพร วิชชุกร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการนายประดิษฐ์ อนันตชาติ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2521 นายสุพร วิชชุกร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายประดิษฐ์ อนันตชาติ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2522 นายสุพร วิชชุกร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายนาค คชาวงษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2523 ซิสเตอร์สมศรี กิจพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา 2524 ซิสเตอร์สมศรี กิจพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา 2525 บาทหลวงไพริน เกิดสมุทร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ     ซิสเตอร์สุภาวดี คำสำราญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2526 บาทหลวงไพริน เกิดสมุทร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ     ซิสเตอร์สุภาวดี คำสำราญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2527 บาทหลวงไพริน เกิดสมุทร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์เชลียง เวชยันต์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ บาทหลวงไพริน เกิดสมุทร ได้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็นตึก 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา มีชื่ออาคารว่า “วิกตอร์ลาเกร์” ได้จัดสร้างตึกอนุบาลเป็นตึก 2 ชั้นสวยงาม และยังได้สร้างหอพักนักเรียนประจำเป็นตึก 2 ชั้นด้วย สร้างหอประชุม โรงอาหาร บ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักซิสเตอร์ และยังได้ทำการสร้างถนนให้รถยนต์เข้าออกได้สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างอนุสาวรีย์นักบุญเปาโลไว้ทางบริเวณด้านหน้าของวัดอย่างสง่า ซึ่งทำการเสกพร้อมกับอาคารต่างๆ และได้ปลูกต้นไม้ประเภทยืนต้นบริเวณภายใน ทำให้บริเวณโรงเรียนและวัดร่มรื่นน่าอยู่ในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 763 คน

ปีการศึกษา 2528 บาทหลวงไพริน เกิดสมุทร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์ทองหล่อ ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2529 บาทหลวงบรรจบ โสภณ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์สมศรี กิจพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2530 บาทหลวงธวัช พันธุมจินดา ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่

ปีการศึกษา 2531 บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์อนงค์ สุขสุถ้อย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์พิมพา กิจเจริญ ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2532 บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์อนงค์ สุขสุถ้อย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์พิมพา กิจเจริญ ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2533 บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์อนงค์ สุขสุถ้อย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์พิมพา กิจเจริญ ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2534 บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์อนงค์ สุขสุถ้อย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2535 บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์อนงค์ สุขสุถ้อย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2536 บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์อนงค์ สุขสุถ้อย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2537 บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์สุรีย์พร ระดมกิจ ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บริเวณด้านทางเข้าสุสาน ใช้สำหรับการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 โดยจัดพิธีเปิดอาคารและห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติในงานวันวิชาการของโรงเรียน และคุณพ่อยังได้ปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่า โดยการทาสีทั้งภายนอกและภายในเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับนักเรียนละผู้ที่มาพบเห็น คุณพ่อได้นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาสอนในโรงเรียนเป็นวิชาเสริมให้กับนักเรียนและใช้งานด้านการบริหารโรงเรียน ทำให้การทำงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นกว่าเดิม ปรับปรุงห้องสุขา และขยายจำนวนห้องสุขาให้มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากพัฒนาโรงเรียนแล้ว คุณพ่อยังได้ปรับปรุงด้านหอพักนักเรียนประจำทำให้มีนักเรียนประจำเพิ่มจำนวนมากขึ้น และยังได้ติดพัดลมภายในห้องเรียนแต่ละห้องอีกด้วย ต่อมาบาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการจำนวนนักเรียนในปีนี้ 1,362 คน

ปีการศึกษา 2538 บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ   ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์สุพิณ ตระกูลเกษมศิริ ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวต่อจากอาคารเรียนชั่วคราวเดิมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ห้องเรียน พัฒนาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเชื่อมต่อกันรวมเป็นจำนวน 9 ห้องเรียนและได้ติดตั้งพัดลมห้องเรียนเพิ่มจาก 1 ตัวเป็น 2 ตัว อีกด้วย

ปีการศึกษา 2539 บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ   ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   มีซิสเตอร์สุพิณ ตระกูลเกษมศิริ ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2540 บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ   ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   มีซิสเตอร์สุพิณ ตระกูลเกษมศิริ ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2541 บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ   ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   มีซิสเตอร์สุพิณ ตระกูลเกษมศิริ ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2542 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์สุพิณ ตระกูลเกษมศิริ ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนแม่พระประจักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีการศึกษา 2543 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 5 ปี และในปีเดียวกันนี้ บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ได้เริ่มจัดสร้างอาคารเรียนขนาด 5 ชั้น 1 หลัง จำนวน 28 ห้องเรียน และห้องประกอบการ 22 ห้อง ซึ่งแล้วเสร็จใช้ทำการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2544 ตั้งชื่ออาคารว่า “เปาโล” ได้ทำพิธีเสกเปิดอาคารเรียน โดย พณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มุขนายกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2543 ในปีนี้มีจำนวนนักเรียน 1,480 คน

ปีการศึกษา 2544 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์สุนีรัตน์ ฤกษ์สุจริต ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น เป็นอธิการและดูแลงานโภชนาการโรงเรียน  ในปีนี้โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักเรียน 1,658 คน

ปีการศึกษา 2545 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์สุนีรัตน์ ฤกษ์สุจริต ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น เป็นอธิการและดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ได้เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเริ่มใช้ในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ของช่วงชั้นที่ 1 , ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ของช่วงชั้นที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบงานธุรการ-การเงิน จากโรงเรียนประสาทศิลป์ ในปีนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,685 คน

ปีการศึกษา 2546 บาทหลวงสุรชัย กิจสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ซิสเตอร์สุนีรัตน์ ฤกษ์สุจริต ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น เป็นอธิการและดูแลงานโภชนาการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2547 บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์สุนีรัตน์ ฤกษ์สุจริต ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ มีซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น เป็นอธิการและดูแลงานโภชนาการโรงเรียน  โดยเป็นปีแรกที่โรงเรียนเริ่มสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสถานศึกษาเอกชนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ในปีนี้ เด็กหญิงอัญมณี อินทรสกุล ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้นขนาดเล็ก   โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการจากศูนย์เครือข่ายฯ เขาสามยอด สพท.ลบ 1 ในปีนี้มีจำนวนนักเรียน 1,871 คน

ปีการศึกษา 2548 บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์สุนีรัตน์ ฤกษ์สุจริต ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ มีซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น เป็นอธิการและดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงช่วงชั้นที่ 4 โดยเปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นเป็นปีแรก จำนวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นแผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียนภาษา-สังคม มีจำนวนนักเรียน 1,881 คน และได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก จากคณะกรรมการสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) โดยบริษัทการศึกษาก้าวหน้า จำกัด ได้รับโล่ระดับ “พิณเงิน” การแข่งขันดนตรีโครงการ THINK EARTH THINK MUSIC จากบริษัทสยามยามาฮ่าจำกัด วงโยธวาทิตเข้าร่วมการแสดง มหาดุริยางค์และมหกรรมดนตรีไทย ในงาน “สพท.นครนายกเปิดโลกการศึกษา 48” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

ปีการศึกษา 2549 บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์สุนีรัตน์ ฤกษ์สุจริต ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ มีซิสเตอร์ศรีกัลยา เดื่อมคั้น เป็นอธิการและดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียนระบบการเงิน ข้อมูลบุคลากร งานทะเบียน งานห้องสมุด และงานวิชาการ โดยใช้ระบบ MAS School System จากบริษัทคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ คอนซัลทิง จำกัด ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา จัดทำห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา ติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบความเร็วสูง

ปีการศึกษา 2550 บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์จิตราภรณ์ ณ ขอนแก่น ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 จากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยคณะผู้ประเมินสังกัดหน่วยประเมินเชิดชูกัลยาณมิตร  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,920 คน

ปีการศึกษา 2551 บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์จิตราภรณ์ ณ ขอนแก่น ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้จัดสร้างสระว่ายน้ำเปาโลบริเวณหน้าอาคารเรียนพระเยซู อาคารอนุบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอนุบาล จัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนเครื่องเดิมจำนวน 50 เครื่อง มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น   ได้รับโล่โครงการเด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลัง จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษานี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,000 คน

ปีการศึกษา 2552 บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์จิตราภรณ์ ณ ขอนแก่น ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่จำนวน 1 หลัง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย ประถมและมัธยม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2550-2551 จากสำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ในโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์สถานศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก   ในปีการศึกษานี้จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,065 คน

ปีการศึกษา 2553 บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์จิตราภรณ์ ณ ขอนแก่น ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณ “น้ำสะอาดดื่มได้ โรงอาหารมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อยปลอดภัย” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การขับร้องเพลงชาติและการประดับธงชาติระดับจังหวัด จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพนักเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,079 คน

ปีการศึกษา 2554 บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์จิตราภรณ์ ณ ขอนแก่น ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพระดับดีเยี่ยมอันดับ 1 ตามโครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดี ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โรงเรียนประกาศอัตลักษณ์นักเรียน “ความรัก” เอกลักษณ์โรงเรียน “โรงเรียนแห่งความสุภาพ” ในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,096 คน

ปีการศึกษา 2555 บาทหลวงประยุทธ ชลหาญ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์จิตราภรณ์ ณ ขอนแก่น ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน โรงเรียนได้นำหลักสูตรการแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาใช้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีนี้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพระดับดีเยี่ยมอันดับ 1 ตามโครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดี โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกปฐมวัยจากโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า จังหวัดนครนายก โรงเรียนได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเป็นปีที่ 2 และได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปีการศึกษา 2556 บาทหลวงธนากร เลาหบุตร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์สมจิตร ทรัพย์อัประไมย ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ มีซิสเตอร์ธาราทิพย์ พระโกล ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้ปรับโครงสร้างทางวิชาการให้มีความแข็งแกร่งโดยเพิ่มคาบเรียนจาก 6 คาบเรียนเป็น 7 คาบเรียน เสริมหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนสาระภาษาอังกฤษให้เข้มข้นขึ้น ริเริ่มการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเปิดห้องเรียนโปรแกรม Mini Intensive Program (MIP) ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 สำหรับนักเรียนอนุบาล 2-3 ที่สนใจสมัครเข้าโครงการ ปีการศึกษานี้ยังได้มีการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยเพื่อการเรียนของนักเรียนจำนวน 50 เครื่อง และได้รับห้องคอมพิวเตอร์ในโครงการ Smart Classroom ระดับประถมและมัธยมศึกษาเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน นอกจากนั้นห้องสมุดของโรงเรียนยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของจังหวัดนครนายกในโครงการส่งเสริมการอ่าน “อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”   และได้รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่นจากฝ่ายการศึกษาโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 2,118 คน

ปีการศึกษา 2557 บาทหลวงธนากร เลาหบุตร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์สมจิตร ทรัพย์อัประไมย ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ซิสเตอร์อรวรรณ จันทร์ชลอ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์ธาราทิพย์ พระโกล ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน   ในปีนี้ได้จัดสร้างสนามฟุตซอลขึ้นที่บริเวณสนามด้านตะวันตกของอาคารเปาโล ปรับพื้นสนามหน้าอาคารอนุบาลและจัดสร้างหลังคาเพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมเอนกประสงค์สำหรับนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้เปิดสอนพัฒนาภาษาอังกฤษในโครงการ MIP ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษานี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการสอนหลักสูตรจินตคณิตให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปลูกผัง “จิตอาสา” ให้นักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558 บาทหลวงธนากร เลาหบุตร ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์สมจิตร ทรัพย์อัประไมย ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ มีซิสเตอร์ธาราทิพย์ พระโกล ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน   โรงเรียนปรับปรุงเทปูนลานจอดรถครู จัดสร้างบ้านพัก “โกเชต์” สำหรับเป็นบ้านพักพนักงานด้านประตูทางออกทิศตะวันตก ติดตั้งระบบน้ำดื่มแผนกปฐมวัย ประถมและมัธยมศึกษา สร้างโรงยิมแผนกปฐมวัย นำระบบ Smart purse มาใช้ให้นักเรียนสามารถใช้บัตรซื้ออาหารภายในโรงเรียน จัดทำโครงการ “สานฝันปั้นดาว” สำหรับพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนกวดวิชา   โรงเรียนเป็นค่ายลูกเสือชั่วคราวร่วมกับค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ในการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 789 ในปีนี้โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงทเพฯ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 1,903 คน

ปีการศึกษา 2559 บาทหลวงประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์ธิคณา แซะพะ ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ได้แก่ จัดสร้างอาคาร “เอมาอุส” เป็นห้องพักพนักงาน 9 ห้อง ปรับปรุงอาคารชั่วคราวให้เป็นห้องประกอบการชื่อว่า “อาคารสุนทรียะศิลป์” ปรับปรุงห้องสมุด ห้องศูนย์สื่อ ห้องประชุมแผนกปฐมวัย พัฒนาปรับปรุงสวนน้ำตกให้เป็นแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจัดสร้างสวนเกษตรพอเพียง Young Smart Farmers เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสวนเกษตร Young Smart Farmers จากฝ่ายสังคมฯฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

บุคลากรครูได้รับรางวัลครูยอดเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 15 คน รางวัลครูดีเด่นฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับโรงเรียนจำนวน 30 คน ระดับโล่เงินจำนวน 1 คน ระดับโล่ทอง 1 คน และผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นโล่เงินจำนวน 1 คน ในปีนี้มีจำนวนนักเรียน 1,711 คน

ปีการศึกษา 2560 บาทหลวงประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์สุรัชนี เล้าวงศ์   ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน   ในปีนี้โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ติดตั้งจอโทรทัศน์ขนาด 52 นิ้ว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกห้อง และติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกห้องเรียนห้องประกอบการเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน จัดทำห้อง Counseling Room เพื่อใช้เป็นห้องแนะแนวและให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียน จัดทำห้องเรียนดนตรีคีย์บอร์ด 1 ห้องเรียนสำหรับนักเรียนอนุบาลที่อาคารเซนต์ปอล ปรับโปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษห้องเรียน MEP : Mini English Program เน้นการเรียนภาษาอังกฤษและเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รูปแบบภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติเริ่มในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก และ ห้องเรียน IEP : Intensive English Program เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติซึ่งพัฒนามาจากห้องเรียน MIP เดิมและเริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6   โดยในปีนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี 5 ห้องเรียน

โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสวนเกษตร Young Smart Farmers จากโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 4 จากมหาวิทยาลัยแสงธรรม และจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศกิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและการดูแลวัยรุ่นจากโรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบการที่สนับสนุนกิจกรรมด้านคนพิการดีเด่น จากจังหวัดนครนายก

บุคลากรครูได้รับรางวัลครูดีศรีพระหฤทัยจำนวน 2 คน ครูยอดเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 5 คน ครูดีศรีเอกชนจำนวน 35 คน   รางวัลครูดีเด่นฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับโรงเรียนจำนวน 3 คน ระดับโล่ทองจำนวน 1 คน และผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นโล่ทองจำนวน 1 คน ในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 1,668 คน

ปีการศึกษา 2561 บาทหลวงประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ทิพย์อาภา นิลวัชระ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์สุรัชนี เล้าวงศ์   ดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 มาใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   นำระบบเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ มาใช้การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย LMS : Learning Management System และใช้ในงานวัดประเมินผลนักเรียนด้วย EPS : Education Performance System พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยสร้างจุดเน้นให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นตามโปรแกรมการเรียนได้แก่ ห้องเรียน MEP - Mini English Program ระดับชั้น ป.1 – ป.2 , ม.1 – ม.2 เน้นการเรียนภาษาอังกฤษและเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รูปแบบภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ   ห้องเรียน IEP - Intensive English Program ระดับชั้น ป.1 – ป.6 เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ ห้องเรียน RMP - Reading Math Program ระดับชั้น ป.1 – ป.3 (ห้องสามัญ)เน้นการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาไทยและเสริมคณิตศาสตร์ ห้องเรียน DNP - Design Innovation Program ระดับชั้น ป.4 – ม.3 (ห้องสามัญ) เน้นการเรียนเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีการจัดสร้างสนามเด็กเล่นแผนกประถมศึกษาหน้าอาคารเปาโล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับวัย จัดสร้างห้อง CTLC : Creative Thinking Learning Center เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 1 นำเทคโนโลยีโปรแกรม AP Student มาใช้เพื่อดูแลนักเรียนและสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนผ่าน Mobile Application และ Web Application โดยใช้ร่วมกับระบบบัตร Smart Purse ที่นักเรียนมีอยู่แล้ว จัดทำห้องการเรียนรู้ STEM Education จัดทำห้องสมุดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานฝ่ายต่าง ๆ จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นและโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกปฐมวัยและห้องเรียน CTLC จากโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี และจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก

บุคลากรครูได้รับรางวัลครูยอดเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 8 คน ครูดีศรีเอกชนจำนวน 9 คน ครูดีเด่นคุรุสภาจำนวน 7 คน  รางวัลครูดีเด่นฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับโรงเรียนจำนวน 2 คน ระดับโล่ทองจำนวน 2 คน ระดับโล่เงินจำนวน 2 คน ในปีนี้โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 1,610 คน

ปีการศึกษา 2562 บาทหลวงประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์พัชรา นันทจินดา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์เอมอร แซ่เล้า เป็นอธิการและดูแลงานโภชนาการโรงเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 มาใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 , 4 , 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5   มีการพัฒนาห้องเรียน CTLC โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   ติดตั้งกันสาดและพัดลมขนาดใหญ่ที่โรงยิมเพื่อป้องกันแสงแดด กันฝน และช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ติดตั้งพัดลมที่อาคารพระเยซูสำหรับนักเรียนปฐมวัย พัฒนาและปรับปรุงห้องสหกรณ์ของโรงเรียนใช้ชื่อ St.Paul shop สำหรับจำหน่ายเครื่องแบบ เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เสริมสร้างบรรยากาศบริเวณหน้าอาคารเปาโลด้วยม่านน้ำตก 2 จุด ในปีนี้ได้รับการนิเทศระบบงานประกันคุณภาพภายในจากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   แผนกปฐมวัยจัดงานอนุบาลมาลาสวรรค์ฯ Wonderful Kids แสดงศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย

บุคลากรครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับโรงเรียนจำนวน 4 คน รางวัลครูผู้สอนดีเด่นคุรุสภาจำนวน 4 คน ในช่วงปลายปีการศึกษานี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทำให้โรงเรียนต้องงดการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายน 2564 ในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน 1,571 คน

ปีการศึกษา 2563 บาทหลวงประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์พัชรา นันทจินดา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ มีซิสเตอร์ประเทือง ตรีมรรคา เป็นอธิการและดูแลงานโภชนาการโรงเรียน   ในปีนี้โรงเรียนได้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 มาใช้ครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6และปรับเปลี่ยนตราโรงเรียนใหม่ เป็นรูปแม่พระอยู่ตรงกลางของวงกลมสองวงที่ซ้อนกันอยู่ ระหว่างวงกลมมีชื่อโรงเรียนและสถานที่ตั้งโรงเรียนโดยเป็นเครื่องหมายแสดงถึง “องค์คุณธรรมความดีงามที่ยิ่งใหญ่ที่ให้มนุษย์ทุกคนได้ตระหนักและนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขสันติในชีวิต แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในองค์กรและแสดงถึงโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง” ประกาศอัตลักษณ์นักเรียน “สุภาพ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” เอกลักษณ์โรงเรียน “ภาษา เทคโนโลยี”    

ในด้านการพัฒนาโรงเรียน จัดทำแหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในบริเวณหน้าอาคารเรียน ทางเดิน และบริเวณรอบ ๆ อาคารเปาโล   จัดทำสวนน้ำตกจำลองเพื่อความร่มรื่นและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น จัดสร้างห้องเรียนดนตรีคีย์บอร์ดที่อาคารเปาโล 1 ห้อง สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมและมัธยม จัดทำห้อง Best Practices สำหรับการจัดแสดงผลงานของนักเรียนและครู

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมด้านการเตรียมการเปิดเรียนตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา และติดตามความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน จากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก

โรงเรียนได้รับการต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะศึกษาธิการภาค 9 และคณะศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในการตรวจเยี่ยมงานลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียน   ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ได้รับการประสานเพื่อขอเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารงานวิชาการ Education Performance System จากโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่ง โรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษในเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และกลับมาเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบโครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม Laudato Si Young Smart Farmers Gen ใหม่ ไร้หลอดและถุงพลาสติก” จากฝ่ายสังคมฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านสถานศึกษาเอกชน Best Practices “สวนเกษตรพอเพียง Young Smart Farmers” จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกบุคลากรครูได้รับรางวัลครูยอดเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 4 คน ปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวน     1,505 คน

ปีการศึกษา 2564 บาทหลวงประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ประเทือง ตรีมรรคา ดำรงตำแหน่งอธิการและซิสเตอร์งานโภชนาการ ในปีการศึกษานี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนต้องเลื่อนเปิดเรียนไปวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยเริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 จนถึงเปิดเรียน ในด้านการพัฒนาโรงเรียนแผนกปฐมวัย ทางผู้บริหารของโรงเรียนปรับปรุงสวนเกษตร ได้อัญเชิญ​พระรูปแม่พระประทับที่โรงยิมแผนกปฐมวัยสำหรับการเคารพบูชา​ และคุ้มครองกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนและบุคลากรทุกคน ปรับปรุงห้องเรียนดนตรี-ขับร้องที่อาคารพระเยซู โดยตกแต่งภายในและติดเครื่องปรับอากาศ   ในส่วนของการพัฒนาโดยทั่วไปในบริเวณโรงเรียนปรับปรุงเส้นทางการจราจรในโรงเรียนโดยตัดต้นไม้และเจาะถนนเพื่อขยายเส้นทางอำนวยความสะดวกบริวณทางเลี้ยวด้านโรงยิม ปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่งดอกไม้บริเวณสวนหย่อมทางเข้าโรงเรียนบริเวณพระรูปนักบุญเปาโลและแม่พระ

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 12:11

Neo Identity web

 

Neo Uniqueness web

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 12:02

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 12:00

ตราประจำโรงเรียน

New Logo School

          รูปแม่พระอยู่ตรงกลางของวงกลมสองวงที่ซ้อนกันอยู่ระหว่างวงกลม มีชื่อโรงเรียนและสถานที่ตั้งโรงเรียน

 

ความหมายของตราโรงเรียน

         รูปแม่พระ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงองค์คุณธรรมความดีงามที่ยิ่งใหญ่ที่ให้มนุษย์ทุกคนได้ตระหนัก

                            และนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขสันติในชีวิต

        วงกลมวงใน แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในองค์กร

        วงกลมวงนอก แสดงถึงโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง

 

นามโรงเรียน

         “มาลาสวรรค์” หมายถึง พระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า

         “โรงเรียนมาลาสวรรค์” จึงหมายถึง โรงเรียนที่ถูกมอบไว้ในความอุปถัมภ์ของพระนางมารีย์นั่นเอง

                                                                      อนึ่งนาม "มาลาสวรรค์" นี้เชื่อว่าเป็นคำแปลความหมายจาก

         ชื่อทางภาษาลาติน นั้นคือ BEATA MARIA VIRGINS OMNIS GRATIAE MEDIATRICIS

         แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า THE BLESSED VIRGIN MARY THE MEDIATRIX OF ALL GRACES

         ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า พระนางมารีย์ พรหมจารีผู้ทรงบุญ คนกลางพระหรรษทาน

         แต่เนื่องจากคำแปลนี้ยาวเกินไป จึงสันนิษฐานว่า ผู้แปลนามพยายามหาคำที่กะทัดรัดและให้ใกล้เคียงความหมายเดิมมากที่สุด

         และที่สุดได้เลือกคำว่า มาลาสวรรค์ นี้ อันมีความหมายว่า พระนางมารีย์ผู้ให้ความอุปถัมภ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นนัยว่า

         ความอุปถัมภ์นั้นย่อมมาจากความรักความเมตตา ซึ่งโปรยปรายมาจากพระนางนั่นเอง

         ในฐานะที่พระนางได้รับเกียรติให้เป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานของพระเจ้าให้กับมนุษย์

         อันเป็นความเชื่อความศรัทธาของคริสตชนคาทอลิก

 

สีประจำโรงเรียน

       สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความสำเร็จ

       สีแดง หมายถึง ความรัก ความเสียสละ ความมุ่งมั่น

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

4

       สุพรรณิการ์ เป็นต้นไม้ขนาดย่อมหรือขนาดกลางเป็นพุ่ม ใบมน ขอบเว้า เป็น 5 แฉก ขนาดของใบใหญ่ ดอกเป็นช่อกระจายที่กิ่งบานทีละดอก

                             ดอกสีเหลือง มีกลิ่นเล็กน้อย กลีบดอกบาน เกสรสีเหลือง รังไข่มีขน ผลกลม เมื่อแตก 3 - 4 พู

                             จะมีขนสีขาวคล้ายฝ้ายหุ้มเมล็ดสีน้ำตาล ออกดอกในช่วงฤดูหนาวและจะทิ้งใบขณะที่ออกดอกช่อหนึ่งมีหลายดอก

                             เวลาออกดอกเป็นที่สะดุดตาแก่ที่พบเห็น การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการปักชำกิ่ง

                             ดอกมีสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ต้น หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 11:59

ปรัชญา

“คุณธรรม นำวิชาการ”

          จากปรัชญาของโรงเรียน “คุณธรรมนำวิชาการ” เป็นหลักแห่งความรู้และความจริงที่ยึดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

          เป็นแนวทางในการอบรมและสั่งสอนนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

 

คติพจน์

“รักคุณธรรม รักเรียน รักวินัย รักความสะอาด”

          โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  มุ่งปลูกฝัง ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม โดยนำ ความรัก 4 ประการมาเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง  ดังนี้คือ

          รักคุณธรรม หมายถึง เป็นบุคคลรักคุณธรรม ปฎิบัติคุณธรรม ความรัก (Love) เมตตา (Mercy) รับใช้ (Service)

                                               ซื่อสัตย์ (Honesty)  กตัญญู (Gratitude) ความพอเพียง  (Sufficiency)

                                               รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (Human dignity)

           รักเรียน หมายถึง เป็นบุคคลแห่งการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (Avidity for learning)

           รักวินัย หมายถึง เป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเอง (Self-discipline)

           รักความสะอาด หมายถึง เป็นบุคคลที่ดูแลความสะอาดในตน (Keep clean) และสังคม

 

Neo Vision web

 

Neo Mission web

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 11:56

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 303 หมู่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

map