Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป (12)

ข้อมูลทั่วไป

วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2559 16:10

เครื่องแบบนักเรียน

Written by

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

1

เครื่องแบบพละ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

2

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

3

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

4

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

5

เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

6

เครื่องแบบพละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

7

เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

8

เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

9

เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

10

วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2559 09:34

สารสัมพันธ์มาลา

Written by

1 1

2 2

3 3

444

วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2559 13:49

ประวัติของโรงเรียน

Written by

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาเป็นโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยบาทหลวงแปร์แรง  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกหลานคาทอลิกวัดนักบุญเปาโลกลับใจบ้านนา  ได้มีการเรียนคำสอนและเรียนวิชาสามัญควบคู่กันไป ตลอดจนเพื่อจะได้มีการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในบริเวณวัด มีซิสเตอร์เป้า  น้ำทรัพย์ ซึ่งเป็นภคินีของคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ดำรงตำแหน่งเจ้าของและผู้จัดการ นายบา ทรงสัตย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนไปกลับแบบสหศึกษา  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่  ๓  มีจำนวนนักเรียน  ๗๕  คน 

ปีการศึกษา ๒๕๐๔  โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล โดยมีซิสเตอร์สดับ   พงศ์ศิริพัฒน์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีจำนวนนักเรียน  ๑๒๐ คน

ปีการศึกษา ๒๕๑๒  บาทหลวงวิศิษฎ์  หริพงศ์  ได้รื้ออาคารเรียนเนื่องจากชำรุดทรุดโทรม  และได้จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นตึก ๒ ชั้น มีจำนวน  ๒๐ ห้องเรียน  โดยตั้งชื่ออาคารว่า  “เซนต์ปอล”  จำนวนนักเรียน ๖๒๕ คน

ปีการศึกษา ๒๕๒๗  บาทหลวงไพริน เกิดสมุทร  ได้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง เป็นตึก ๒  ชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน  เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา มีชื่ออาคารว่า “วิกตอร์ลาเกร์” มีจำนวนนักเรียน  ๗๖๓ คน

ปีการศึกษา ๒๕๓๗  บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง จำนวน ๔ ห้องเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ใช้สำหรับการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้น  ม.๑-๓ จำนวนนักเรียนในปีนี้  ๑,๓๖๒ คน

ปีการศึกษา ๒๕๓๘  บาทหลวงพจนารถ  นิรมลทินวงศ์   ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวต่อจากอาคารเรียนชั่วคราวเดิมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๕ ห้องเรียน  จึงพัฒนาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวต่อเชื่อมกันรวมเป็นจำนวน  ๙  ห้องเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๔๓  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีระยะเวลา ๕ ปี  และในปีเดียวกันนี้  บาทหลวงสุรชัย  กิจสวัสดิ์  ผู้รับใบอนุญาต–ผู้จัดการ  ได้เริ่มจัดสร้างอาคารเรียนขนาด ๕ ชั้น  ๑  หลัง จำนวน  ๒๘  ห้องเรียน และห้องประกอบการ ๒๒  ห้อง  ซึ่งแล้วเสร็จใช้ทำการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา  ๒๕๔๔  ตั้งชื่ออาคารว่า “เปาโล”   ได้ทำพิธีเสกเปิดอาคารเรียน โดย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มุขนายกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในปีนี้มีจำนวนนักเรียน ๑,๔๘๐ คน

ปีการศึกษา ๒๕๔๔  มีจำนวนนักเรียน ๑,๖๕๘ คน  ในปีนี้โรงเรียนได้รับยกย่องเป็นสถานศึกษาดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา ๒๕๔๕  ได้เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔   โดยเริ่มใช้ในชั้น ป.๑ของช่วงชั้นที่ ๑ ,ชั้น ป.๔ ของช่วงชั้นที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของช่วงชั้นที่ ๓ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๖๘๕  คน

ปีการศึกษา ๒๕๔๗  เป็นปีแรกที่เริ่มสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๑ – ม.๓  จำนวนนักเรียนในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๘๗๑ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ได้ขยายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงช่วงชั้นที่ ๔  โดยเปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นเป็นปีแรก จำนวน ๒ ห้องเรียน  แยกเป็นแผนการเรียนคณิต-วิทย์  และแผนการเรียนภาษา-สังคม มีจำนวนนักเรียนรวม ๑,๘๘๑ คน  และได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบแรก จากคณะกรรมการสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) โดยบริษัทการศึกษาก้าวหน้า จำกัด

ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียน ระบบการเงิน ข้อมูลบุคลากร งานทะเบียน และงานห้องสมุด ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษา  จัดทำห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา  และติดตั้งอินเทอร์เน็ตระบบความเร็วสูง

ปีการศึกษา ๒๕๕๐  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง จากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) โดยคณะผู้ประเมินสังกัดหน่วยประเมินเชิดชูกัลยาณมิตร  ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๙๒๐  คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียนได้จัดสร้างสระว่ายน้ำเปาโลบริเวณหน้าอาคารเรียนพระเยซู  หน้าอาคารอนุบาลเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอนุบาล   จัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนเครื่องเดิมจำนวน  ๕๐  เครื่อง  มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น  ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐  คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๒  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่จำนวน  ๑  หลัง  ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๐๖๕  คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณ  “น้ำสะอาดดื่มได้  โรงอาหารมาตรฐาน  อาหารสะอาด  รสชาติอร่อยปลอดภัย”  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๐๗๙  คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตามโครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดี ปี ๒๕๕๔ มีผลการประเมิน ดีเยี่ยม อันดับที่ ๑  ในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียน ๒,๐๙๖ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ได้ปรับระบบโครงสร้างทางวิชาการให้มีความแข็งแกร่งโดยเพิ่มคาบเรียนแต่จะวันจาก ๖ คาบเรียนเป็น ๗ คาบเรียน เสริมหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนสาระภาษาอังกฤษให้เข้มข้นขึ้น  ได้ริเริ่มการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นด้วยโปรแกรม Mini Intensive Program (MIP) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๒ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ๒-๓ ที่สนใจสมัครเข้าโครงการ  ปีการศึกษานี้ ยังได้มีการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยเพื่อการเรียนของนักเรียนจำนวน ๕๐ เครื่อง เพิ่มคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง นอกจากนั้น ในปีนี้ห้องสมุดของโรงเรียนยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของจังหวัดนครนายกในโครงการส่งเสริมการอ่าน “อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” และ ได้รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่นของฝ่ายการศึกษาโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนจัดสร้างสนามฟุตซอลขึ้น  ที่บริเวณสนามด้านตะวันตกของ อาคารเปาโล ปรับพื้นสนามหน้าอาคารอนุบาลและจัดสร้างหลังคาเพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมอเนกประสงค์สำหรับนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑  ส่วนในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ได้เปิดสอนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยโครงการ MIP ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษานี้ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   มีการสอนหลักสูตรจินตคณิตให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ปลูกฝัง “จิตอาสา” ให้นักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ปรับปรุงเทปูนลานจอดรถครู ติดตั้งระบบน้ำดื่มแผนกปฐมวัยและประถม มัธยมศึกษา สร้างโรงยิมแผนกปฐมวัย นำระบบ Smart purse มาใช้ซื้ออาหารภายในโรงเรียน โดยเป็นบัตรนักเรียน โครงการ "สานฝันปั้นดาว" สำหรับพัฒนานักเรียน ม.๑ ให้มีความเข้มข้นทางวิชาการ โดยประสานกับโรงเรียนกวดวิชา

ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เช่น อาคารพักพนักงาน ๙ ห้อง ปรังปรุงอาคารชั่วคราว ห้องประกอบการเรียน (ห้องสุนทรียศิลป์) ห้องปฏิบัติการฝ่ายต่าง ๆ ห้องสมุดแผนกประถม - มัธยม เพิ่มห้องสมุดระดับมัธยมฯ ห้องพยาบาลแผนกประถม - มัธยมฯ ปรับปรุงห้องสมุด ห้องศูนย์สื่อ ห้องประชุมแผนกปฐมวัย จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สวน Young Smart Farmers เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน และติดตั้งจอโทรทัศน์ ๕๒ นิ้ว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกห้อง เปิดโปรแกรมห้องเรียน MEP ป.๑ - ป.๔ จัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ ๖ คาบ โดยครูต่างชาติ และวิชาวิทยาศาสตร์ - วิชาคณิตศาสตร์ มีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ ๑ คาบ ส่วนโปรแกรมห้องเรียน IEP ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ ๖ คาบ โดยครูต่างชาติ จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกห้องเรียนและห้องประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดสร้างสนามเด็กเล่นแผนกประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับวัย จัดสร้างห้อง CTLC (Creative Thinking Learning Center) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ - ประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน ใช้เทคโนโลยีโปรแกรม AP Student เพื่อดูแลนักเรียนและสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในรูปแบบ Mobile Application และ Web Application ที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและดูแลนักเรียน ซึ่งเหมาะสำหรับระบบงานฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไปและงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน โดยใช้ร่วมกับระบบบัตร Smart Purse ที่นักเรียนมีอยู่แล้ว จัดทำห้องการเรียนรู้รูปแบบ STEM ศึกษา จัดทำห้องสมุดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อใช้สำหรับค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พัฒนาห้องเรียน CTLC (Creative Thinking Learning Center) โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่ม เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งกันสาดและพัดลมขนาดใหญ่ที่โรงยิม เพื่อช่วยป้องกันแสงแดดและฝน อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศเวลาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีความเรียบร้อยสวยงาม ติดตั้งพัดลมที่อาคารพระเยซู สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พัฒนาระบบวิชาการของโรงเรียน โดยใช้โปรแกรมการบริหารจัดการงานวิชาการ EPS (Education Performance System) และ LMS (Learning Management System) เพื่อช่วยยกระดับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาและปรับปรุงห้องสหกรณ์ของโรงเรียน (St.Paul shop) สำหรับจำหน่ายเครื่องแบบ เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ 

Eight Group Learning web

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 12:11

Neo Identity web

 

Neo Uniqueness web

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 12:02

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 12:00

ตราประจำโรงเรียน

New Logo School

          รูปแม่พระอยู่ตรงกลางของวงกลมสองวงที่ซ้อนกันอยู่ระหว่างวงกลม มีชื่อโรงเรียนและสถานที่ตั้งโรงเรียน

 

ความหมายของตราโรงเรียน

         รูปแม่พระ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงองค์คุณธรรมความดีงามที่ยิ่งใหญ่ที่ให้มนุษย์ทุกคนได้ตระหนัก

                            และนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขสันติในชีวิต

        วงกลมวงใน แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในองค์กร

        วงกลมวงนอก แสดงถึงโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง

 

นามโรงเรียน

         “มาลาสวรรค์” หมายถึง พระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า

         “โรงเรียนมาลาสวรรค์” จึงหมายถึง โรงเรียนที่ถูกมอบไว้ในความอุปถัมภ์ของพระนางมารีย์นั่นเอง

                                                                      อนึ่งนาม "มาลาสวรรค์" นี้เชื่อว่าเป็นคำแปลความหมายจาก

         ชื่อทางภาษาลาติน นั้นคือ BEATA MARIA VIRGINS OMNIS GRATIAE MEDIATRICIS

         แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า THE BLESSED VIRGIN MARY THE MEDIATRIX OF ALL GRACES

         ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า พระนางมารีย์ พรหมจารีผู้ทรงบุญ คนกลางพระหรรษทาน

         แต่เนื่องจากคำแปลนี้ยาวเกินไป จึงสันนิษฐานว่า ผู้แปลนามพยายามหาคำที่กะทัดรัดและให้ใกล้เคียงความหมายเดิมมากที่สุด

         และที่สุดได้เลือกคำว่า มาลาสวรรค์ นี้ อันมีความหมายว่า พระนางมารีย์ผู้ให้ความอุปถัมภ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นนัยว่า

         ความอุปถัมภ์นั้นย่อมมาจากความรักความเมตตา ซึ่งโปรยปรายมาจากพระนางนั่นเอง

         ในฐานะที่พระนางได้รับเกียรติให้เป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานของพระเจ้าให้กับมนุษย์

         อันเป็นความเชื่อความศรัทธาของคริสตชนคาทอลิก

 

สีประจำโรงเรียน

       สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความสำเร็จ

       สีแดง หมายถึง ความรัก ความเสียสละ ความมุ่งมั่น

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

4

       สุพรรณิการ์ เป็นต้นไม้ขนาดย่อมหรือขนาดกลางเป็นพุ่ม ใบมน ขอบเว้า เป็น 5 แฉก ขนาดของใบใหญ่ ดอกเป็นช่อกระจายที่กิ่งบานทีละดอก

                             ดอกสีเหลือง มีกลิ่นเล็กน้อย กลีบดอกบาน เกสรสีเหลือง รังไข่มีขน ผลกลม เมื่อแตก 3 - 4 พู

                             จะมีขนสีขาวคล้ายฝ้ายหุ้มเมล็ดสีน้ำตาล ออกดอกในช่วงฤดูหนาวและจะทิ้งใบขณะที่ออกดอกช่อหนึ่งมีหลายดอก

                             เวลาออกดอกเป็นที่สะดุดตาแก่ที่พบเห็น การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการปักชำกิ่ง

                             ดอกมีสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ต้น หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 11:59

ปรัชญา

“คุณธรรม นำวิชาการ”

          จากปรัชญาของโรงเรียน “คุณธรรมนำวิชาการ” เป็นหลักแห่งความรู้และความจริงที่ยึดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

          เป็นแนวทางในการอบรมและสั่งสอนนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

 

คติพจน์

“รักคุณธรรม รักเรียน รักวินัย รักความสะอาด”

          โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา  มุ่งปลูกฝัง ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม โดยนำ ความรัก 4 ประการมาเป็นรากฐานในการพัฒนาตนเอง  ดังนี้คือ

          รักคุณธรรม หมายถึง เป็นบุคคลรักคุณธรรม ปฎิบัติคุณธรรม ความรัก (Love) เมตตา (Mercy) รับใช้ (Service)

                                               ซื่อสัตย์ (Honesty)  กตัญญู (Gratitude) ความพอเพียง  (Sufficiency)

                                               รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Conservation) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (Human dignity)

           รักเรียน หมายถึง เป็นบุคคลแห่งการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน (Avidity for learning)

           รักวินัย หมายถึง เป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเอง (Self-discipline)

           รักความสะอาด หมายถึง เป็นบุคคลที่ดูแลความสะอาดในตน (Keep clean) และสังคม

 

Neo Vision web

 

Neo Mission web

วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 11:56

map